Vyporiadanie nehnuteľností

  • Ponúkame Vám desaťročné skúsenosti s vyporiadaním nehnuteľností.
  • Zaoberáme sa vyporiadaním a zhodnocovaním všetkých druhov nehnuteľného majetku.
  • Pomôžeme Vám s hľadaním a identifikáciou majetku.
  • Máte problém s Vašou nehnuteľnosťou?
  • Chcete vedieť, kto je neznáma osoba na Vašom liste vlastníctva?
  • Máte pod domom neusporiadaný pozemok?
  • Potrebujete pomôcť so zmluvou?
  • Viete o pozemkoch Vašich právnych predchodcov?

 

= Základné informácie =

= Neznámi a nezistení vlastníci =

= Zhodnocovanie nehnuteľností =

= Lustrovanie =

= Dedičské konanie =

 

Základné informácie

 

Pomôžeme Vám pri vyporiadaní všetkých typov nehnuteľností.
Zastúpime Vás pred orgánmi štátnej správy/samosprávy, notármi a súdmi SR.
Majetkovo-právne vyporiadame Váš rodinný dom prípadne Vašu parcelu.
Poskytneme Vám služby v oblasti právneho a daňového poradenstva.
Poradíme pri identifikácii nehnuteľností a vyhotovení katastrálnych máp prípadne ortofoto – máp.
Zlučujeme “menšie” nehnuteľnosti do väčších celkov.
Vyhotovíme pre Vás investičnú analýzu.
Pomôžeme Vám so zriadením prístupu ku Vašej nehnuteľnosti.
Zastúpime Vás pri dedičských konaniach.
Poskytuje zákazkové výkupy nehnuteľností podľa Vašich požiadaviek
Rozdeľujeme pozemky s dvomi alebo viacerými podielovými spoluvlastníkmi na samostatné vlastníctvo jednotlivcov.

Veľmi radi Vám pomôžeme pri rôznych prípadoch vyporiadania vlastníctva.

 

 

Neznámi a nezistení vlastníci

 

Na základe viacročných skúseností vyhľadáme pre účely vyporiadania dotknuté a oprávnené osoby a ich právnych nástupcov.
Poskytujeme poradenstvo a súčinnosť nevyhnutné pre vyporiadanie spoluvlastníckych podielov neznámych a nezistených vlastníkov.
Pomôžeme Vám pri lustrovaní dotknutých fyzických a právnických.
Po identifikácii oprávnených osôb Vás radi zastúpime pri dedičských konaniach, prípadne dodatočných dedičských konaniach.

Poradíme Vám pri hľadaní Vašich predkov, príbuzných alebo právnych predchodcoch.

 

 

Zhodnocovanie nehnuteľností

 

Pre konkrétny prípad pre Vás vypracujeme individuálny postup zhodnotenia Vašej nehnuteľnosti.
Zabezpečíme pre Vás servis spojený so zriadením prístupu ku Vašej parcele.
Poskytneme poradenstvo pri vykonávaní geodetických prác a inžinierskej činnosti
Zabezpečíme doklady nevyhnutné na zaradenie Vášho pozemku do územného plánu mesta alebo obce.
Poskytujeme zákazkový výkup nehnuteľností.
Pomôžeme Vám pri “rozparcelovaní” väčšieho územia.
Za účelom zhodnotenia pozemku, Vám poradíme ako zriaďovať vecné bremená k nehnuteľnostiam.

Investujte do Vašich nehnuteľností viac – vyplatí sa to.

 

 

Lustrovanie

 

V súvislosti s vyporiadaním  nehnuteľného majetku vyhľadáme oprávnené osoby.
Pomôžeme Vám s vyhľadaním majetku Vašich právnych predchodcov.
Poskytujeme poradenstvo pri lustrovaní v pozemkovej knihe.
Uľahčíme Vašu komunikáciu s Okresnými úradmi – katastrálnymi odbormi, štátnymi archívmi, okresnými súdmi.
Zastúpime Vás v dedičských konaniach.

Nenechávajte majetkovo – právne vyporiadanie na Vašich potomkov.

 

 

Dedičské konanie

 

Zastupujeme svojich klientov pred notármi za účelom prejednania majetku v dedičskom konaní a dodatočnom dedičskom konaní.
Pomôžeme Vám pri lustrovaní novoobjaveného majetku
Komunikujeme s notárskymi úradmi a okresnými súdmi.
Poradíme Vám ako za účelom vyporiadania jednať so Slovenským pozemkovým fondom .

Nečakajte z podaním návrhu na prejednanie majetku prostredníctvom dedičského konania.